Terapia Integracji Bilateralnej BI

Wiele dzieci z trudnościami ma problem z Integracją Bilateralną. Nie potrafią skoordynować  symetrycznych i asymetrycznych ruchów, przekraczać linii środka, co uwidacznia się trudnościami w obrębie funkcji przestrzennych, ale także w przetwarzaniu słuchowym i wzrokowym oraz w procesach lateralizacji.

Takie dzieci często nie lubią lekcji wychowania fizycznego, nie potrafią prawidłowo posłużyć się nożyczkami, mają problemy w czytaniu i rozumieniu poleceń. Ich ciało modzelowate nie działa prawidłowo. Program Integracji Bilateralnej stymuluje rozwój połączeń nerwowych oraz poprawia współpracę półkul mózgowych, a jego skutkiem jest poprawa w każdym z powyższych obszarów. Większość dzieci bardzo lubi program BI, dlatego cieszę się, że ukończyłam szkolenie w tym zakresie. Program Terapii  BI wg Sheila Dobie pomaga dzieciom  z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Przydatne informacje:

Integracja Bilateralna

To współpraca i koordynacja podczas wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Koordynacja i współpraca w czasie działania obu stron ciała - przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu. Przed rozwojem dwustronnej koordynacji, dziecko skutecznie wykorzystuje każdą stronę ciała, ale ma trudności w korzystaniu z obu stron równocześnie.

terapia Bilateralna BI

Dwustronna integracja składa się z kilku elementów:

  • Przekraczania linii środka
  • Koordynacji dwóch stron w ruchach symetrycznych i asymetrycznych
  • Odróżnianie jednej strony od drugiej podczas poruszania się [Herdman(1994)]

Terapia  BI kładzie nacisk na integrację i współpracę funkcji obu półkul.

Metoda Integracji Bilateralnej wpisuje się w nurt badań nad neurofizjologią trudności w nauce i skutkami nieistniejących lub źle funkcjonujących połączeń między półkulami i nieprawidłowościami lateralizacji.


„Ruch jest podstawą wszystkich naszych działań, poprzez które ucieleśniają się nasze możliwości uczenia się,
nasze zmysły i możliwości wyrażania.”
 C. Hannaford (1995)