Objawy dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się)

W pisaniu:

 • Trudności w pisaniu ze słuchu
 • Mylenie liter b-p, d-b, d-g, u-n, m-w, n-w (inwersja statyczna) s-z, dz-c, sz-s, o-a, ł-l, ę-e
 • Objawy dysleksjiTrudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność
 • Nieróżnicowanie ę-en-e, ą-om
 • Opuszczanie znaków diakrytycznych l-ł, gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów
 • Opuszczanie litery y - mylenie przygłosu z samogłoską
 • Trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np.biurko-piórko)
 • Przestawianie liter w wyrazach (inwersja dynamiczna)
 • Przestawianie szyku wyrazów w dyktandach
 • Błędy ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej i trudności w automatyzacji
 • Obniżenie graficznej jakości pisma oraz jego złe rozmieszczenie w przestrzeni
 • Powolne tempo pisania
 • Niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter
 • Złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni
 • Brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji

W czytaniu:

 • Wolne tempo, niepewne, "wymęczone"
 • Błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, przestawienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów
 • Zgadywanie
 • Niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
 • Trudności we właściwej intonacji i rozumieniu czytanej treści, na skutek koncentracji uwagi na technicznej stronie czytania
 • Trudności w wyszukaniu najistotniejszej myśli w tekście
 • Gubienie się w tekście - opuszczanie linii lub odczytanie jej ponownie
 • Opuszczanie całego wiersza
 • Zmiana kolejności liter i wyrazów
 • Trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntezie sylab

Trudności występujące w nauce różnych przedmiotów szkolnych:

 • Trudności w nauce geometrii – odwracanie kierunku w rysunkach geometrycznych, problemy z orientacją i wyobraźnią przestrzenną, oraz rozumieniem pojęć geometrycznych (również na poziomie werbalnym)
 • Trudności w czynności rysowania – niewłaściwe rozplanowanie rysunku, nieadekwatny nacisk ołówka, zamiana kierunku w rysunkach (niewłaściwy kierunek odwzorowywania)
 • Trudności w nauce geografii – błędne czytanie mapy, niewłaściwa orientacja w stronach świata
 • Trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów
 • Trudności w uczeniu się pamięciowym – tabliczki mnożenia, nauki wierszy, ciągów słownych
 • Trudności na lekcjach wychowania fizycznego – nierozumienie instrukcji ćwiczeń wskutek słabej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, oraz w planowaniu ruchu
 • Trudności na wszystkich przedmiotach - niestabilność koncentracji uwagi, wolne tempo pracy