Cele i efekty terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna daje szansę na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania szkolnego i niwelowanie psychologicznych skutków trudności szkolnych. Pomoc ze strony rodziców jest bardzo cenna, jednakże dziecko dyslektyczne potrzebuje specjalistycznej pomocy (odpowiedniej metodyki)  dla przezwyciężania swoich trudności.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych oraz braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, a także eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych. 

Jednym z efektów terapii powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, oraz wzrost motywacji i samooceny.

Trudności w uczeniu się negatywnie wpływają na społeczno-emocjonane funkcjonowanie dziecka, dlatego ważne jest, aby terapeuta potrafił wprowadzić klimat zaufania, równocześnie wyzwalając aktywność dziecka do przezwyciężania trudności,  a tym samym osiągania okazji do doświadczania własnej skuteczności i poczucia sprawstwa. 

Środowisko, w którym funkcjonuje dziecko powinno dostrzegać i eksponować jego pozytywne cechy i uzdolnienia.   Stworzenie okazji do osiągania sukcesów w różnych dziedzinach stanowi swoistą przeciwwagę dla trudności szkolnych.